รายละเอียด

การวางแผนและควบคุมการผลิต / Production Planning and Control

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE116_SEC_3 วศ.บ.อส.(4ปี)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางแผนและควบคุมการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Planning and Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การวางแผนและควบคุมการผลิต


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน