รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ / Industrial Engineer Preparatory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE123_SEC_1 วศ.บ.อส.(4ปี)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineer Preparatory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ฝึกอบรม
กิจกรรม : พัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมและจัดอบรมสัมนาทางวิชาการ

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา


หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ปฏิบัติงานตามคำอธิบายรายวิชา
กิจกรรม : ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

ติดตามผลงาน
กิจกรรม : การทำงานร่วมกัน นำเสนอผลงาน และรายงานผลงาน

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหรือตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ผู้สอน