รายละเอียด

มนุษยสัมพันธ์ SEC_4 / Human Relations SEC_4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษยสัมพันธ์ SEC_4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Relations SEC_4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์วรพงษ์ ด้วงน้อย เบอร์โทรศัพท์ 0622415429 กรุณาแอด facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับ และส่งข้อความ IB แจ้งด้วยว่าเรียนวิชาอะไร secอะไร

รายวิชา - มนุษยสัมพันธ์ SEC_4

อาจารย์ผู้สอน