รายละเอียด

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน / History of Interior Architecture

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARIA202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : History of Interior Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นศ สามาถเข้าชั้นเรียน ในระบบ ms teams  ด้วย code     z3nvk96

หรือติดตามข่าวสารจากทางfacebook กลุ่ม วิชา ประวัติ สน ปี63

รายวิชา - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน

1.1 ความหมายและขอบเขตของงาน สถาปัตยกรรมภายใน

1.1.1 คำจำกัดความสถาปัตยกรรมภายใน

1.1.2 ขอบเขตของงานสถาปัตยกรรมภายใน

1.2การลำดับสมัยทางศิลปะ

1.2.1ยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

1.2.2ยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

1.3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน

1.3.1 ปัจจัยทางสังคม

1.3.2 ปัจจัยทางกายภาพ

1.3.3 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ เทคโนโลยี

1.3.4 การวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ

2ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน สมัยอียิปต์

2.1 ลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรมภายในสมัยอียิปต์

2.1.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคม ความเชื่อ

2.1.2 รูปแบบของงานทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและตกแต่งภายใน

2.2 ลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรมภายในสมัยกรีก

2.2.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคม ความเชื่อ

2.2.2 รูปแบบของงานทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและตกแต่งภายใน

 

 

 

2.3.1ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคม ความเชื่อ

2.3.2รูปแบบของงานทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและตกแต่งภายใน

2.4ลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรมภายในสมัยโรมัน

2.3.1ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคม ความเชื่อ

2.3.2รูปแบบของงานทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและตกแต่งภายใน

 

2.4 การวิเคราะห์ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สมัยอียิปต์ กรีก โรมัน

2.4.1การเปรียบเทียบและลักษณะสำคัญของเฟอร์นิเจอร์

3.1 ลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรมภายในสมัยคริสต์เตียนตอนต้นและไบแซนไทน์

3.1.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคม ความเชื่อ

3.1.2 รูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยคริสต์เตียนตอนต้นและไบแซนไทน์

3.1.3 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน

3.2 ลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรมภายในสมัยโกธิค

3.2.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคม ความเชื่อ

3.2.2 รูปแบบด้านสถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหาร ที่อยู่อาศัย

3.2.3 ลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรมภายใน

3.3 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมภายในยุคกลาง

3.3.1 การเปรียบเทียบ รูปแบบ แปลน องค์ประกอบหลักของอาคาร

3.3.2 การเปรียบเทียบลักษณะการประดับตกแต่งภายใน

 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในสมัยเรอเนอซองค์

.4.1 แบบอย่างเรอเนอซองค์ตอนต้น

4.1.1 การตกแต่งภายในสมัยเรอเนอซองค์ในอิตาลี

4.1.2แบบอย่างเรอเนอซองค์ระยะเจริญสูงสุ

4.1.3แบบอย่างเรอเนอซองค์ตอนปลาย

4.2 การตกแต่งภายในสมัยเรอเนอซองค์ในฝรั่งเศส

4.2.1 ลักษณะของห้องและองค์ประกอบอื่นๆ

4.2.2 ลักษณะของเครื่องเรือนและการตกแต่ง

4.3 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมภายในระหว่างสมัยเรอเนอซองค์ในอิตาลีและสมัยเรอเนอซองค์ในฝรั่งเศส

4.3.1 การเปรียบเทียบแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมภายใน

4.3.2 การเปรียบเทียบวัสดุตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์

สอบย่อย

5.1 ลักษณะการตกแต่งภายในแบบบาร๊อค

5.1.1 ความเป็นมาของศิลปะแบบบาร๊อค

5.1.2 แนวความคิดของศิลปะแบบบาร๊อค

5.1.3การตกแต่งภายในแบบบาร๊อค

5.2 ลักษณะการตกแต่งภายในแบบร๊อคโคโค

5.2.1 ความเป็นมาของศิลปะแบบร๊อคโคโค

5.2.2 ลักษณะเฉพาะของศิลปะแบบร๊อคโคโค

5.2.3 การตกแต่งภายในแบบร๊อคโคโค

5.3 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมภายในแบบบาร๊อคและแบบร๊อคโคโค

5.3.1 การเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน

5.3.2 การเปรียบเทียบรูปแบบ วัสดุ เทคนิคการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์

6.1 ลักษณะงานสถาปัตยกรรมภายในยุคนีโอ-คลาสิคในฝรั่งเศส

6.1.1 ประวัติความเป็นมา

6.1.2ลักษณะการตกแต่งภายใน

6.1.3 ลักษณะงานเฟอร์นิเจอร์

 

6.2.1 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม

6.2.2 ลักษณะการตกแต่งภายใน

6.2.3 ลักษณะงานเฟอร์นิเจอร์

6.3 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมภายในยุคนีโอ-คลาสิคในฝรั่งเศสกับยุคนีโอ-คลาสิคในอังกฤษ

6.3.1 การเปรียบเทียบลักษณะของสถาปัตยกรรมภายใน

6.3.2 การเปรียบเทียบรูปแบบ วัสดุ เทคนิคการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์

สอบกลางภาค

7.1 กระแสการตกแต่งแบบอาร์ตนูโว

7.1.1 ความเป็นมาของศิลปะแบบอาร์ตนูโว

7.1.2 ลักษณะงานแบบอาร์ตนูโว

7.2 ความเคลื่อนไหวการตกแต่งแบบอาร์ตนูโวในยุโรปและอเมริกา

7.2.1 การตกแต่งแบบอาร์ตนูโวในเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เสปน

7.2.2การตกแต่งแบบอาร์ตนูโวในอเมริกา

7.3.1 การออกแบบของกลุ่มBauhaus

7.3.2 การออกแบบของกลุ่ม DeStijl

7.4 การวิเคราะห์ผลงานของนักออกแบบที่สำคัญ

7.4.1 การเปรียบเทียบลักษณะผลงานของWalterGropius

7.4.2 การเปรียบเทียบลักษณะผลงานของLe Corbusier

7.4.3การเปรียบเทียบลักษณ Frank Lloyd Wright

7.4.4การเปรียบเทียบ ลักษณะผลงานของLudwig Mies Van Der Rohe

7.4.5 การเปรียบเทียบลักษณะผลงานของMarcel Breur

7.4.6 การเปรียบเทียบลักษณะผลงานของGerritRelevle

 

7.4.4 การเปรียบเทียบ ลักษณะผลงานของLudwig Mies Van Der Rohe

7.4.5 การเปรียบเทียบลักษณะผลงานของMarcel Breur

7.4.6 การเปรียบเทียบลักษณะผลงานของGerrit Relevle

8.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมภายในแบบร่วมสมัย

8.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในแบบร่วมสมัย

8.3 เครื่องเรือนและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมภายใน

 

สอบย่อย

8.1 งานตกแต่งภายในแบบจีน

8.1.1 ความเป็นมาทางสังคม ศาสนา ศิลปะ

8.1.2 กฎของการวางแผนผังบริเวณ

8.1.3 ลักษณะงานสถาปัตยกรรมวัด วัง บ้าน และการตกแต่งภายใน

8.1.4 การตกแต่งส่วนรายละเอียด

8.2 งานตกแต่งภายในแบบญี่ปุ่น

8.2.1 ความเป็นมาทางสังคม ศาสนา ศิลปะ

8.2.2 พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบญี่ปุ่น

8.2.3 การตกแต่งส่วนรายละเอียด

8.3.1ลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อ สังคม และศาสนา

8.3.2 การแบ่งสมัยศิลปะอินเดีย

8.3.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมอินเดีย

วัสดุ โครงสร้าง การประดับตกแต่งภายใน

8.3.4งานประณีตศิลป์ในศิลปะอินเดีย

8.4.1ปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อการสร้างสรรค์

8.4.2อาคารบ้านพักอาศัย

8.4.3 อาคารสาธารณะ

 

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน