รายละเอียด

การจำลองและระบบควบคุม / Modeling and Control Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจำลองและระบบควบคุม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Modeling and Control Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจำลองและระบบควบคุม

อาจารย์ผู้สอน