รายละเอียด

โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา / Civil Technology Education Research Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCV025
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Civil Technology Education Research Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อทางLineกลุ่มรายวิชา

รายวิชา - โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

บทที่ 1ความเป็นมาของโครงงาน 1.1 ที่มาและแนวคิดการแก้ปัญหา 1.2 วัตถุประสงค์หลักและรอง 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรม : อธิบายวิธีการเขียนบทนำ -ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.1 ทฤษฎีโครงงานและการอ้างอิง 2.2 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.4 ปฏิบัติการเขียนรายงาน
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 3.1 วัสดุและเครื่องมือทดสอบ 3.2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ 3.3 วิธีการทดสอบ
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

นำเสนอโครงงานครั้งที่ 1 เนื้อหาครอบคลุมถึงวิธีดำเนินงาน
กิจกรรม : ปฏิบัติการนำเสนอ ตรวจสอบและแก้ไข

บทที่ 4 ข้อมูล การวิเคราะห์ 4.1 ข้อมูล ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 4.2 การรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

บทที่ 5 สรุปผล 5.1 การสรุปผล 5.2 ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

บทที่ 6 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 6.1 บทคัดย่อ 6.2 สารบัญ 6.3 บรรณานุกรม 6.4 ภาคผนวก
กิจกรรม : อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเขียน ตรวจสอบและแก้ไข

นำเสนอโครงงานนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
กิจกรรม : การนำเสนอโครงงาน -ตรวจสอบแก้ไขการนำเสนอ

นำเสนอโครงงานนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
กิจกรรม : การนำเสนอโครงงาน -ตรวจสอบแก้ไขการนำเสนอ

นำเสนอโครงงานนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
กิจกรรม : การนำเสนอโครงงาน -ตรวจสอบแก้ไขการนำเสนอ

นำเสนอโครงงานนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
กิจกรรม : การนำเสนอโครงงาน -ตรวจสอบแก้ไขการนำเสนอ

แก้ไขและจัดmeรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรม :

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน