รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ / Information Technology and Computer

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51002101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology and Computer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการ ยุค และชนิดของคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต

กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

ซอฟต์แวร์ และประเภทของซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

การสืบค้นขเ้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การใช้บริการโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

เทคโนโลยีสื่อประสม

กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นที่จำเป็นในปัจจุบัน

กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นที่จำเป็นในปัจจุบัน

กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

ททบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : บรรยาย แสดงตัวอย่าง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน