รายละเอียด

คอนกรีตเทคโนโลยี / Concrete Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCV009
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอนกรีตเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Concrete Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อทางLineกลุ่มรายวิชา

รายวิชา - คอนกรีตเทคโนโลยี

- คอนกรีตในงานก่อสร้าง
- คุณสมบัติของสารประกอบปูนซีเมนต์
- การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

กิจกรรม : -อธิบายถึงความสำคัญของคอนกรีตในงานก่อสร้าง คุณสมบัติของสารประกอบปูนซีเมนต์
- เรียนรู้การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

- การผลิตปูนซีเมนต์
- คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของปูนซีเมนต์
- การทดสอบหาความข้นเหลวปกติ

กิจกรรม : - อธิบายถึงกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของปูนซีเมนต์
- เรียนรู้การทดสอบหาความข้นเหลวปกติ

- คุณสมบัติของสารประกอบปูนซีเมนต์
- ประเภทของปูนซีเมนต์
- การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์โดยใช้เข็มไวแคท

กิจกรรม : - อธิบายคุณสมบัติของสารประกอบปูนซีเมนต์ ประเภทของปูนซีเมนต์
- เรียนรู้การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์โดยใช้เข็มไวแคท

- ปฏิกิริยาของสารประกอบ
- โครงสร้างของซีเมนต์เพสต์
- การทดสอบสารอินทรีย์ในมวลรวมละเอียด
- การประมาณปริมาณดินและฝุ่นผงในมวลรวมละเอียด

กิจกรรม : - อธิบายปฏิกิริยาของสารประกอบ
โครงสร้างของซีเมนต์เพสต์
- เรียนรู้การทดสอบสารอินทรีย์ในมวลรวมละเอียด
- เรียนรู้การประมาณปริมาณดินและฝุ่นผงในมวลรวมละเอียด

- ความสำคัญของน้ำในคอนกรีต
-คุณสมบัติข้อกำหนดของน้ำที่ใช้ผสม และบ่มคอนกรีต
- การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมด้วยตะแกรง
- การทดสอบหาปฏิภาคส่วนผสม และวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวมผสม

กิจกรรม : - อธิบายความสำคัญของน้ำในคอนกรีต
-คุณสมบัติข้อกำหนดของน้ำที่ใช้ผสม และบ่มคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมด้วยตะแกรง
- เรียนรู้การทดสอบหาปฏิภาคส่วนผสม และวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวมผสม

- มวลรวม กรรมวิธีในการผลิต และประเภทของมวลรวม
- คุณสมบัติและการเก็บรักษามวลรวม
- การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมของมวลรวม
- การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม

กิจกรรม : - อธิบายกรรมวิธีในการผลิต และประเภทของมวลรวม คุณสมบัติและการเก็บรักษามวลรวม
- เรียนรู้การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมของมวลรวม
- เรียนรู้การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม

- แร่ผสมเพิ่มคอนกรีต
- สารเคมีผสมเพิ่มคอนกรีต
- การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์

กิจกรรม : - อธิบายเกี่ยวกับแร่ผสมเพิ่มคอนกรีต สารเคมีผสมเพิ่มคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์

- การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
- การทดสอบหาความต้านทานการขัดสีของหิน

กิจกรรม : - อธิบายและยกตัวอย่างการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาความต้านทานการขัดสีของหิน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (ต่อ)
- การผสมคอนกรีต
- การทดสอบหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต


กิจกรรม : - อธิบายและยกตัวอย่างการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (ต่อ)
- อธิบายวิธีและขั้นตอนการผสมคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต

- การลำเลียง การเทลงแบบ และ- การอัดแน่นของคอนกรีต
- การทดสอบหาความข้นเหลวของคอนกรีตสดโดยการทดสอบหาค่าการยุบตัว

กิจกรรม : - อธิบายการลำเลียง การเทลงแบบ และ- การอัดแน่นของคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาความข้นเหลวของคอนกรีตสดโดยการทดสอบหาค่าการยุบตัว

- การบ่มคอนกรีต
- การทดสอบหาปริมาณอากาศในคอนกรีตสด
- การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสด

กิจกรรม : - อธิบายการบ่มคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาปริมาณอากาศในคอนกรีตสด
- เรียนรู้การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสด

- สมบัติของคอนกรีตสด
- การทดสอบสารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต

กิจกรรม : - อธิบายสมบัติของคอนกรีตสด
- เรียนรู้การทดสอบสารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต

- สมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
- การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต

กิจกรรม : - อธิบายสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
- เรียนรู้การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต

- สมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว (ต่อ)
- คอนกรีตกำลังสูงและคอนกรีตพิเศษ
- การทดสอบหาความต้านทานแรงดึงแยกของคอนกรีต

กิจกรรม : - อธิบายสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว (ต่อ)
- อธิบายคอนกรีตกำลังสูงและคอนกรีตพิเศษ
- เรียนรู้การทดสอบหาความต้านทานแรงดึงแยกของคอนกรีต

- การควบคุมคุณภาพคอนกรีต
- การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต
- การทดสอบหาความต้านทานแรงดัดของคอนกรีต

กิจกรรม : - อธิบายการควบคุมคุณภาพคอนกรีต การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต
- เรียนรู้การทดสอบหาความต้านทานแรงดัดของคอนกรีต

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน