รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป / Software Packages

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Packages
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

บทที่ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word
- เครื่องมือพื้นฐาน
- การใช้งานเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 2 การทำแผ่นพับและนามบัตร
- ขั้นตอนการทำแผ่นพับ
- ตัวอย่างแผ่นพับ
- ขั้นตอนการทำนามบัตร
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 3 การสร้างหนังสือราชการ
- ประเภทของหนังสือราชการ
- การสร้างหนังสือราชการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 4 การสร้างจดหมายเวียนและซองจดหมาย
- การสร้างจดหมายเวียน
- การสร้างซองจดหมาย
- การพิมพ์จดหมาย

กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 5 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point
- เครื่องมือพื้นฐาน
- การใช้งานเบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 6 การสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ
- การเพิ่มเสียง
- การเพิ่ม Effect

กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 7 คุณสมบัติอื่นๆ ของ Microsoft Power Point
- การสร้างวัตถุ
- การสร้างแผนภูมิ
- การสร้างผังองค์กร
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 8 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
- เครื่องมือพื้นฐาน
- การใช้งานเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 9 ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Microsoft Excel
- ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
- ฟังก์ชั่นทางสถิติ
- ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ
- ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเวลา

กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 10 การใช้สูตรการคำนวณสำหรับ Microsoft Excel
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 10 การใช้สูตรการคำนวณสำหรับ Microsoft Excel
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 11 การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลด้วย Microsoft Excel
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 11 การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลด้วย Microsoft Excel
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 12 การจัดการข้อมูลด้วย Pivot Chart และ Pivot Table ของ Microsoft Excel
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 12 การจัดการข้อมูลด้วย Pivot Chart และ Pivot Table ของ Microsoft Excel
กิจกรรม : - บรรยาย
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน