รายละเอียด

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก / Timber and Steel Structural Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCV005
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Timber and Steel Structural Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อทางLineกลุ่มรายวิชา

รายวิชา - การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

คุณสมบัติของไม้และไม้ก่อสร้าง
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบโครงสร้างรับแรงตามแนวแกน
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบโครงสร้างรับแรงดัดแกนเดียว
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบโครงสร้างรับแรงดัดสองแกน
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบรอยต่อโครงสร้างไม้
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบรอยต่อโครงสร้างไม้ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบโครงข้อหมุนไม้
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบเหล็กโครงสร้าง
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การออกแบบส่วนโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบส่วนโครงสร้างเหล็กรับแรงอัด
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบคานเหล็กรูปพรรณ
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบรอยต่อโครงสร้างเหล็กโดยใช้ตัวยึด
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบรอยต่อโครงสร้างเหล็กโดยใช้ตัวยึด
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

การออกแบบรอยต่อโครงสร้างเหล็กโดยการเชื่อม
กิจกรรม : บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง กระดานดำ , PowerPoint

ทบทวน
กิจกรรม : ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเหล็ก

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน