รายละเอียด

กลศาสตร์ของวัสดุ 1 / Mechanics of Materials 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCV002
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ของวัสดุ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics of Materials 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อทางLineกลุ่มรายวิชา

รายวิชา - กลศาสตร์ของวัสดุ 1

ความเค้นและความเครียด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ชี้แจงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นและความเครียด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นและความเครียด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นและความเครียด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นผนังบาง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

การบิดของเพลา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

การบิดของเพลา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

การต่อโครงสร้าง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ความเค้นในคาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นในคาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นในคาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ความเค้นในคาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

การรวมความเค้น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

การรวมความเค้น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ตัวอย่าง มอบหมายโจทย์ปัญหา

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน