รายละเอียด

พื้นฐานการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ / Priciples of Animal Selection and Breeding

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03223201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พื้นฐานการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Priciples of Animal Selection and Breeding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เป็นวิชาชีพเฉพาะสาขา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 มีจำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมระหว่างการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์

วิชานี้นักศึกษาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์เบื้อต้น หลักและวิธีการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ การจดบันทึกและการทำระเบียนสัตว์ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทย

รายวิชา - พื้นฐานการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์

อาจารย์ผู้สอน