รายละเอียด

เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ / Livestock Management Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Livestock Management Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เป็นวิชาบังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมระหว่างการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ 

วิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาและปฏิบัติข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในยุคปัจจุบัน การจัดการข้อมูลสารสนเทศในฟาร์ม การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

รายวิชา - เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์

อาจารย์ผู้สอน