รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-คอ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (5ปี)-ตาก Sec 15 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101-คอ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (5ปี)-ตาก Sec 15
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-คอ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (5ปี)-ตาก Sec 15
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for Everyday Communication

รหัสวิชา: GEBLC101

หลักสูตร:  คอ.บ.ไฟฟ้า ปี 1 (5ปี)

หมายเหตุ:วิชานี้ เรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ คอ.บ.เครื่องกล ปี 1 (5ปี) และ คอ.บ.ไฟฟ้า ปี 1 (5ปี)

วัน-เวลา: วันจันทร์ 12.00-15.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a696fc467e019413e95af263636d73f75%40thread.tacv2/conversations?groupId=d18bf8c6-2193-4bd6-a254-508c356bc59e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: rmjn4ss

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน  Files--->Folder Class Materials 

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียนwink

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-คอ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (5ปี)-ตาก Sec 15

อาจารย์ผู้สอน