รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 30 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 30
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Email: dr.tawan@hotmail.com

Call:  09-9295-4656         

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 30

อาจารย์ผู้สอน