รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 27 / Art of Living

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 15 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 27
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Email: dr.tawan@hotmail.com

Call:  09-9295-4656         

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 27

1.1 ความหมายของชีวิต

1.2 คุณค่าชีวิตของมนุษย์

1.3 การสร้างคุณค่าของชีวิตในสังคมสมัยใหม่

1.4 การดำรงชีวิตในสังคมสมัยใหม่

2.1 การตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง 

 2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง (โรเจอร์)  

 2.3 ทฤษฎีบุคลิกภาพ

2.4 สุขภาพจิตและการปรับตัว

3.1 การแสวงหาความรู้

3.2 กระบวนการพัฒนาปัญญา

3.3 การคิดและการตัดสินใจ

4.1 นิยามของความสุข

4.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข

4.3 ประเภทของความสุข

4.4 องค์ประกอบของความสุข

4.5 การพัฒนาความสุขอย่างยั่งยืน

5.1 ความหมาย และประโยชน์ของจริยธรรม

5.2 ลักษณะและความสำคัญของจริยธรรม

5.3 ประโยชน์ของการศึกษาจริยธรรม

5.3 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน

5.3 จริยธรรมในวิชาชีพ

6.1 วิทยาศาสตร์ในชีวิต                                        

6.2 เทคโนโลยีในชีวิต

6.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน