รายละเอียด

มนุษยสัมพันธ์ Sec 6 / Human Relations

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษยสัมพันธ์ Sec 6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Relations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Email: dr.tawan@hotmail.com

Call:  09-9295-4656         

รายวิชา - มนุษยสัมพันธ์ Sec 6

อาจารย์ผู้สอน