รายละเอียด

เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร / Power for Agricultural System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31082203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power for Agricultural System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สอนออนไลน์ ตามตารางสอน 

รายวิชา - เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร

1. เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
1.1 พื้นฐานเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
1.2 คุณลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์
1.3 เทอร์โมไดนามิกส์ของเครื่องยนต์

กิจกรรม : บรรยาย แสดงชิ้นส่วนจริงประกอบการบรรยาย ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

2. อุณหเคมีและเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์
2.1 อุณหเคมี

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

2. อุณหเคมีและเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ (ต่อ)
2.2 เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

3. การเผาไหม้ในเครื่องยนต์
3.1 การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

3. การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ (ต่อ)
3.2 การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

4. มลพิษจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์
4.1 การเกิดมลพิษ
4.2 อุปกรณ์บำบัดแก๊สไอเสีย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

5. โรงจักรพลังงานน้ำ
5.1 ส่วนประกอบของโรงจักรพลังงานน้ำ
5.2 โรงจักรพลังงานน้ำแบบสูบกลับ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

6. โรงจักรพลังงานไอน้ำและส่วนประกอบ
6.1 เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงจักรพลังงานไอน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบข้อเขียน

6. โรงจักรพลังงานไอน้ำและส่วนประกอบ (ต่อ)
6.2 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้สำหรับโรงจักรพลังงานไอน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

6. โรงจักรพลังงานไอน้ำและส่วนประกอบ (ต่อ)
6.3 เครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบน้ำป้อนและน้ำหล่อเย็น

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

6. โรงจักรพลังงานไอน้ำและส่วนประกอบ (ต่อ)
6.4 เครื่องกังหันไอน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

7. โรงจักรพลังงานกังหันแก๊สและวัฏจักรร่วม
7.1 โรงจักรพลังงานกังหันแก๊ส
7.2 วัฏจักรร่วม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

8. มลภาวะที่เกิดจากโรงจักรพลังงานความร้อน
8.1 มลภาวะที่เกิดจากโรงจักรพลังงานความร้อน
8.2 การควบคุมมลภาวะของโรงจักรพลังงานความร้อน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

9. พลังงานทดแทน
9.1 พลังงานลม
9.2 พลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

9. พลังงานทดแทน (ต่อ)
9.3 พลังงานชีวมวล
9.4 พลังงานจากขยะ
9.5 น้ำมันชีวภาพ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน