รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Sec.02 ให้เข้าร่วม "[1/63] Thinking_Sec.02_จ.เช้า" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/hBORGBnz0-Qq1vujtQH27Q

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

แนะนำรายวิชา/และอธิบายแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นเทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงวิเคราะห์

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงสังเคราะห์

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงสร้างสรรค์

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงวิพากษ์

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงมโนทัศน์

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงระบบ

เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิด เชิงกลยุทธ์

การคิดแก้ปัญหาและการบูรณาการ

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา

แนวคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

แนวคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา (ต่อ)

วิพากษ์และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

วิพากษ์และนำเสนอผลการแก้ปัญหา (ต่อ)

อาจารย์ผู้สอน