รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Technical Education Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE310
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://line.me/R/ti/g/PIX0BaoVD0

เข้ากลุ่มไลน์ pre-project ด้วยทุกคน

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

- งานวิจัยคืออะไร
- ความคิดพื้นฐานของงานวิจัย
- งานวิจัยทำอย่างไร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

- การนิยามสภาพแวดล้อม
- เครื่องมือและเครื่องจักร
- วิธีวิจัยและการจัดการห้องวิจัย
- การตั้งกำหนดการในการทำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

- การมองปัญหา
- การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกปัญหา
- การกำหนดสมมุติฐาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

ทดสอบย่อย บทที่ 1-3

- การเขียนบทคัดย่อ
- ความสำคัญของงานวิจัย
- การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- การเรียบเรียงความเป็นมาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

- ความจำเป็นในการกำหนดหัวข้อวิจัย
- การกำหนดหัวข้อ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

- ความคิดเชิงวิจัยคืออะไร
- การฝึกออกความคิด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

-การร่างวิธีการ
- การปรับร่างวิธีการ
- การทบทวนวิธีการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

- การเรียบเรียงสมมุติฐานและผลที่คาดหวัง
- การสร้างระบบวิจัย
- การทดสอบวิจัย
- การประมวลปผลวิจัย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

- ความสำคัญในการอภิปราย
- แนวทางในการอภิปราย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ นำเสนอ

- เนื้อหาของรายงาน
- วิธีการเขียนรายงาน
- การรายงาน

กิจกรรม : บรรยาย กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

- เนื้อหาของการนำเสนอ
- วิธีการจัดทำสื่อนำเสนอ
- เทคนิคการนำเสนอ

กิจกรรม : บรรยาย กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

อาจารย์ผู้สอน