รายละเอียด

หลักเคมี / Principles of Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักเคมี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - หลักเคมี

บรรยาย
หน่วยที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
1.1 โครงสร้างอะตอมและไอโซโทป
1.1.1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม
1.1.2 ความหมายของเลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทปปฏิบัติ ข้อแนะนำทั่วไปในการปฏิบัติการทดลอง

กิจกรรม : บรรยาย
- บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
- ให้นักศึกษาเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ 20 ธาตุแรกในตารางธาตุ

ปฏิบัติ
-อธิบายเทคนิคการใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
- สื่อ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ
-เอกสารประกอบการสอน

1.2 ระดับพลังงานและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
1.2.1 ความหมายของเลขควอนตัม
1.2.2 การคำนวณหาเลขควอนตัมของแต่
ละอิเล็กตรอน
1.2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
1.2.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
1.2.5 การเขียนโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมในธาตุแต่ละชนิดในออร์บิตอลไดอะแกรม


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง เทคนิคการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
กิจกรรม : สรุปสรุปความสัมพันธ์ตามตารางธาตุ
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1 , เวปไซต์
-การตรวจสอบสมบัติของธาตุหมู่ I, II และ III A

อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

1.3 ตารางธาตุ
1.3.1 ตารางธาตุสมัยใหม่
1.3.2 การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุโดยพิจารณาจากโครงสร้างการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
1.3.3 การเปรียบเทียบขนาดอะตอมและไอออนของธาตุในตาราง ธาตุ
1.3.4 พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กตรอนแอฟฟีนิตี้ และอิเล็กโตรเนกกาติวิตี้
1.3.5 การจำแนกประเภทและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การทดสอบสมบัติของไอออนของธาตุแทรนซิชัน

กิจกรรม : - บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
- ให้นักศึกษาเขียนสัญลักษณ์และชื่อเต็มของธาตุ 8 หมู่ย่อย A
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

หน่วยที่ 2 พันธะเคมี
2.1 พันธะภายในโมเลกุล
2.1.1 การเกิดพันธะไอออนิก พันธะโควาเลนท์ พันธะโลหะ
2.1.2 การเขียนสูตรโครงสร้างของการเกิดพันธะ
2.1.3 ข้อแตกต่างของพันธะ

2.2 สารประกอบไอออนิก และสารประกอบโควาเลนท์

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การตรวจสอบไอออนบางชนิด
กิจกรรม : - บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

2.2.1 สมบัติของสารประกอบไอออนิกพร้อมทั้งการเขียนสูตรและเรียกชื่อ
2.2.2 สมบัติของสารประกอบโควาเลนท์ พร้อมทั้งการเขียนสูตร และเรียกชื่อ
2.3 พันธะระหว่างโมเลกุล
2.3.1 การเกิดพันธะไฮโดรเจน แรงวันเดอร์วาล์ล


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์
กิจกรรม : - บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

หน่วยที่ 3 สารละลาย
3.1 ลักษณะและชนิดของสารละลาย
3.1.1 ความหมายของสารละลาย
3.1.2 ชนิดของสารละลาย
3.1.3 กระบวนการเกิดสารละลาย
3.1.4 ความสามารถในการละลาย


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ความสามารถในการละลายของโพแทสเซียมไดโครเมต
กิจกรรม : - บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
- ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการเตรียมสารละลาย
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

3.2 ความเข้มข้นของสารละลาย
3.2.1 ความหมายของหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย (ร้อยละ , โมลาลิตี , นอร์มัลลิตี , และพีพีเอ็ม)


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเตรียมสารละลาย
การคำนวณความเข้มข้น การเตรียมสารละลาย
กิจกรรม : - บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
- ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการเตรียมสารละลาย
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


-อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

สอบกลางภาค

กิจกรรม : ทฤษฏี แบบทดสอบกลางภาคเรียน ดำเนินการสอบตามกำหนดนการ
ปฏิบัติ สอบนอกตาราง ผู้สอนนัดหมายเวลา

บทที่ 4 กรด เบส เกลือ
4.1 กรด เบส
4.1.1 นิยามของกรด เบส
4.1.2 ชนิดของกรด เบส
4.1.3 สมบัติและปฏิกิริยาของกรด เบส


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การเตรียมสารละลาย
การทำให้สารละลายเจือจาง

กิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการแตกตัวของกรด เบส
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

4.14 ค่า pH
4.2 เกลือ
4.2.1 ความหมายและชนิดของเกลือ
4.2.2 ไฮโดรไลซิสของเกลือ
4.2.3 สารละลายบัฟเฟอร์


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง สมบัติของกรด เบส และเกลือ
กิจกรรม : -บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1, เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

หน่วยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี
5.1 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
5.1.1 ความหมายและประเภทของปฏิกิริยา
5.1.2 ความหมายของเลขออกซิเดชัน
5.1.3 ค่าเลขออกซิเดชันของธาตุต่างๆ
5.2 การเขียนสมการเคมีและการดุลสมการเคมี
5.2.1 สมการเคมีทั่วไป


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรต
กิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการดุลสมการเคมี
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

5.2.2 หลักการดุลสมการเคมีโดยวิธีออกซิเดชัน- รีดักชั่น
5.2.3 หลักการดุลสมการเคมีโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยา


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์
กิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์


อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

5.3 ไฟฟ้าเคมี
5.3.1 เซลล์กัลวานิก
5.3.2 เซลล์อิเล็กโตรไลติก


ปฏิบัติการทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์

อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

หน่วยที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี
6.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง สมดุลเคมี
กิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์

อธิบายวิธีการทดลอง
-ให้นักศึกษาทำการ ทดลองเป็นกลุ่ม
- สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
-เอกสารประกอบการสอน
- บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปรายผลการทดลอง สรุป รายงานผลการทดลอง

6.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.2.1 ทฤษฎีการชน
6.2.2 ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน
6.2.3 ปฏิกิริยาดูดและคายพลังงาน

ปฏิบัติ ทบทวน ติดตาม ปัญหา การรายงานผลการทดลองกิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์

ปฏิบัติ ทบทวน ติดตาม ปัญหา การรายงานผลการทดลอง
ตอบข้อซักถาม ดำเนินการแก้ไข

6.3 สมดุลเคมี
6.3.1 ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้
6.3.2 ภาวะสมดุลไดนามิก
6.3.3 ค่าคงที่ของสมดุลเคมี ค่า Ka , Kb
6.3.4 หลักของเลอชาเตอริเยร์กับภาวะสมดุล

ปฏิบัติ ทดสอบปฏิบัติการ
กิจกรรม : บรรยาย ถาม - ตอบ
- นักศึกษา lecture
-ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณค่าคงที่สมดุล
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี , เวปไซต์

ปฏิบัติ ทดสอบทักษะปฏิบัติการ
ทดสอบทักษะรายบุคคล นักศึกษาหมุนเวียนเข้าฐานการทดสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทฤษฎี แบบทดสอบปลายภาคเรียน ดำเนินการตามกำหนดการ

ปฏิบัติ ทดสอบทักษะปฏิบัติการ
ทดสอบทักษะรายบุคคล นักศึกษาหมุนเวียนเข้าฐานการทดสอบ


อาจารย์ผู้สอน