รายละเอียด

เคมีอินทรีย์ / Organic Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีอินทรีย์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organic Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เคมีอินทรีย์

ทฤษฎี หน่วย 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
1.1 ความหมาย และการจำแนกประเภทสารอินทรีย์
1.2 พันธะของคาร์บอน การเกิดไฮบริดไดเซชัน sp3
sp2 , sp

ปฏิบัติ ข้อแนะนำทั่วไปและ อุปกรณ์การทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 1 ตัวทำละลายอินทรีย์

กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล

ปฏิบัติ ให้ข้อแนะนำทั่วไปในการใช้อุปกรณ์การทดลอง การปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย แบ่งกลุ่ม
ดำเนินบทปฏิบัติการที่ 1 ตัวทำละลายอินทรีย์

หน่วย 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
1.3 การเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้น แบบย่อ
แบบเส้นและมุม
1.4 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ
ประเภทการแตกพันธะ
ประเภทตัวเข้าทำปฏิริยา
ชนิดของปฏิกิริยา

ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 2.1 การหาจุดหลอมเหลว
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 2.1 การหาจุดหลอมเหลว
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 2 อัลเคนและไซโคลอัลเคนบทปฏิบัติการที่ 2.2 การหาจุดเดือด
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 2.2 การหาจุดเดือด
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 3 อัลคีนและไซโคลอัลคีนบทปฏิบัติการที่ 3 การตกผลึกใหม่
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 3 การตกผลึกใหม่
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 4 อัลไคน์และอัลคิลเฮไลด์บทปฏิบัติการที่ 4 การกลั่นด้วยไอน้ำ
และการสกัดสารแบบต่อเนื่องจากพืช
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 4 การกลั่นด้วยไอน้ำ
และการสกัดสารแบบต่อเนื่องจากพืช
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 5 แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบทปฏิบัติการที่ 5 การสกัดด้วยด่าง
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 5 การสกัดด้วยด่าง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 5 แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบทปฏิบัติการที่ 6 โครมาโทรกราฟี
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 6 โครมาโทรกราฟี
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วย 6 สเตอร์ริโอเคมีเบื้องต้น


บทปฏิบัติการที่ 7 แอลเคน แอลคีนและ แอลไคน์และอะโรมาติก
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 7 แอลเคน แอลคีนและ แอลไคน์และอะโรมาติก
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 6 สเตอร์ริโอเคมีเบื้องต้น


บทปฏิบัติการที่ 8 การศึกษาโครงสร้างโมเลกุลด้วยแบบจำลอง
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 8 การศึกษาโครงสร้างโมเลกุลด้วยแบบจำลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 7 แอลกอฮอล์และอีเทอร์


บทปฏิบัติการที่ 9 แอลกอฮอล์
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 9 แอลกอฮอล์
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 7 แอลกอฮอล์และอีเทอร์


บทปฏิบัติการที่ 9 แอลกอฮอล์กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 9 แอลกอฮอล์
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 8 อัลดีไฮด์และคีโตน


บทปฏิบัติการที่ 10 อัลดีไฮด์และคีโตน
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 10 อัลดีไฮด์และคีโตน
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 9 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์


บทปฏิบัติการที่ 11 กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 11 กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

หน่วย 9 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์


บทปฏิบัติการที่ 12 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน
กิจกรรม : ทฤษฏี
การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
. สอนแบบให้โจทย์ฝึกคิดแก้ปัญหา การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ อภิปรายผล


ปฏิบัติ บทปฏิบัติการที่ 12 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน
1. ให้ผู้เรียนศึกษาและเขียนขั้นตอนการทดลองมาล่วงหน้า
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำเสนอขั้นตอนการทดลอง
3.ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง
4.อภิปรายผล วิเคราะห์ผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง สรุปผล และนำเสนอผลการทดลอง

ทฤษฏี ทบทวน ซ่อมเสริม


ปฏิบัติ ทดสอบทักษะปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารUnknow
กิจกรรม : ทฤษฎี
สอนทบทวน ซ่อมเสริม ติดตามงาน อธิบาย ตอบปัญหา ข้อซักถามต่างๆ

ปฏิบัติ
แบ่งการทดสอบเป็นฐานย่อย หมุนเวียนนักศึกษาเข้าทดสอบ
ทดสอบทักษะปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารUnknow

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : ทดสอบตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้สอน