รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / Applied Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เคมีประยุกต์

แนะนำรายวิชา

หน่วยที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
1.1 โครงสร้างอะตอมและไอโซโทป

กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการ
แนะนำการปฏิบัติการทดลอง การปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์การทดลอง


1.2 ระดับพลังงานและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม
1.3 ตารางธาตุ
การจัดเรียงธาตุตามตารางธาตุ
ความสัมพันธ์ธาตุตามหมู่ตามคาบ

กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 1

หน่วยที่ 2 พันธะเคมี

2.1 พันธะภายในโมเลกุล

กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 2

หน่วยที่ 2 พันธะเคมี

2.2 พันธะระหว่างโมเลกุล
2.3 รูปร่างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ
แบบจำลองโมเลกุล การต่อแบบจำลองโมเลกุล รูปร่างโมเลกุล การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 3

หน่วยที่ 3 สารประกอบและสารละลาย

3.1 สารประกอบโคเวเลนต์
3.2 สารประกอบไอออนิก

กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 4

หน่วยที่ 3 สารประกอบและสารละลาย

3.1 ลักษณะและชนิดของสารละลาย
3.2 ความเข้มข้นของสารละลาย

กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 5

หน่วยที่4 ไฟฟ้าเคมี
4.1 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน
4,2 เซลกัลวานิก
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 6

สอบกลางภาค
กิจกรรม : แบบทดสอบกลางภาคเรียน

ทดสอบปฏิบัติการทดลอง

4.3 เซลอิเลกโทรไลต์
4.4 การชุบโลหะ การป้องกันโลหะผุกร่อน
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 7

หน่วยที่5 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
5.1 ชนิดของสารไฮโดรคาร์บอน
5.2 โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
5.3 สารประกอบอัลเคน
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 8

หน่วยที่5 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
5.4 สารประกอบอัลคีน
5.5 สารประกอบอัลไคน์
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 9

หน่วย 6.พลาสติกและยาง
6.1 พอลิเมอร์และพลาสติก
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย ตารางธาตุ การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 10

หน่วย 6.พลาสติกและยาง
6.2 ยาง
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 11

หน่วย7.น้ำและการปรับสภาพน้ำ
7.1 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางนำ้
7.2 มาตราฐานน้ำทิ้ง
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 12

7.3 การบำบัดน้ำเสีย
กิจกรรม : การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อ pptและมัลติมิเดีย การถาม ตอบ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี แบ่งกลุ่มศึกษาทำรายงานการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ โดยนักศึกเลือกโรงงานที่ตนสนใจ

ปฏิบัติการทดลอง ทบทวนผลการทดลอง ตรวจรายงานผล
การวิเคราะห์ผลการทดลอง ขอบกพร่อง การแก้ไข สรุปรายงานผลการทดลอง

7.3 การบำบัดน้ำเสีย

และทบทวนการเรียน
กิจกรรม : นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา ค้นคว้า

และทบทวนการเรียน

ปฏิบัติการทดลอง ทบทวนผลการทดลอง ตรวจรายงานผล
การวิเคราะห์ผลการทดลอง ขอบกพร่อง การแก้ไข สรุปรายงานผลการทดลอง

ทดสอบปฏิบัติการ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : ข้อสอบปลายภาคเรียน


สอบปฏิบัติการตามที่อาจารย์นัดหมาย

อาจารย์ผู้สอน