รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Engineering Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://line.me/R/ti/g/PIX0BaoVD0

เข้ากลุ่มไลน์ pre-project ด้วยทุกคน

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 แนวความคิดเบื้องต้นต่องานวิจัย
- งานวิจัยคืออะไร
- ความคิดพื้นฐานของงานวิจัย
- งานวิจัยทำอย่างไร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

บทที่ 2 การเตรียมงานวิจัย
- การนิยามสภาพแวดล้อม
- เครื่องมือและเครื่องจักร
- วิธีวิจัยและการจัดการห้องวิจัย
- การตั้งกำหนดการในการทำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

บทที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัญหาและสมมุติฐาน
- การมองปัญหา
- การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกปัญหา
- การกำหนดสมมุติฐาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

ทดสอบย่อย บทที่ 1-3
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ นำเสนอ

บทที่ 4 การสำรวจความรู้
- การเขียนบทคัดย่อ
- ความสำคัญของงานวิจัย
- การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- การเรียบเรียงความเป็นมาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

บทที่ 5 การกำหนดหัวข้อ
- ความจำเป็นในการกำหนดหัวข้อวิจัย
- การกำหนดหัวข้อ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

บทที่ 6 การออกความคิด
- ความคิดเชิงวิจัยคืออะไร
- การฝึกออกความคิด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

บทที่ 7 การสร้างวิธีการ
-การร่างวิธีการ
- การปรับร่างวิธีการ
- การทบทวนวิธีการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 8 การพิสูจน์
- การเรียบเรียงสมมุติฐานและผลที่คาดหวัง
- การสร้างระบบวิจัย
- การทดสอบวิจัย
- การประมวลปผลวิจัย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

บทที่ 9 การอภิปรายละผลการทดสอบ
- ความสำคัญในการอภิปราย
- แนวทางในการอภิปราย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

ทดสอบย่อย บทที่ 6-7
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ นำเสนอ

บทที่ 10 การเขียนรายงาน
- เนื้อหาของรายงาน
- วิธีการเขียนรายงาน
- การรายงาน

กิจกรรม : บรรยาย กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

บทที่ 11 การนำเสนอ
- เนื้อหาของการนำเสนอ
- วิธีการจัดทำสื่อนำเสนอ
- เทคนิคการนำเสนอ

กิจกรรม : บรรยาย กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

นำเสนอ กรณีศึกษา
กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จาก

นำเสนอ กรณีศึกษา
กิจกรรม : นำเสนอ กรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน