รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

แนะนำรายวิชา
กิจกรรม : แจ้งรายละเอียด รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และข้อตกลงต่างๆ ในรายวิชา

ความหมายของนวัตกรรม และเทคโนโลยี ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ตั้งคำถาม และตอบคำถาม แบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรม และให้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากสื่อเทคโนโลยี และเขียน mind mapping นำเสนอ อภิปรายผลการดำเนินกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรม : บรรยาย ตั้งคำถาม และตอบคำถาม แบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรม นำเสนอ อภิปรายผลการดำเนินกิจกรรม

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม และอภิปราย
ให้นักศึกษาเลือกนวัตกรรมที่สนใจ และเขียน Time line ของการพัฒนานวัตกรรม นำเสนอ อภิปราย

กระบวนสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี และกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม
กิจกรรมกลุ่ม นำเสนอ และอภิปราย

กระบวนสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี และกิจกรรมกลุ่ม (ต่อ)
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม กิจกรรมกลุ่ม นำเสนอและอภิปราย

ความสัมพันธ์และผลกระทบของมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม เขียน mind mapping ความสัมพันธ์และผลกระทบ และให้แต่ละหลุ่มนำเสนอ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : รายวิชานี้ จัดสอบนอกตาราง โดยผู้สอนแต่ละกลุ่มเป็นผู้นัดหมายเวลากับกลุ่มนักศึกษา

ความสัมพันธ์และผลกระทบของมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมกลุ่ม (ต่อ)
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม เขียน mind mapping ความสัมพันธ์และผลกระทบ และให้แต่ละหลุ่มนำเสนอ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย และกิจกรรมกลุ่ม(ถ้ามี)
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม เขียน mind mapping และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย และกิจกรรมกลุ่ม(ถ้ามี) (ต่อ)
กิจกรรม : ตั้งคำถาม ดู/เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี ตอบคำถาม และอภิปราย

ฝึกออกแบบนวัตกรรม
กิจกรรม : แบ่งกลุ่ม กำหนดสถานการณ์ โจทย์ ให้นักศึกษาฝึกออกแบบนวัตกรรม ตามกระบวการสร้างนวัตกรรม

ฝึกออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : ฝึกออกแบบนวัตกรรม เสนอหัวข้อนวัตกรรมที่สนใจ นำเสนอแนวคิด วิธีการ โครงร่างนวัตกรรม อาจารย์ผู้สอนร่วมวิพากษณ์ ให้ข้อเสนอแนะ

ฝึกออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : ออกแบบนวัตกรรม

ฝึกออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : ออกแบบนวัตกรรม

นำเสนอ อภิปราย และประเมินนวัตกรรมที่นำเสนอ
กิจกรรม : จัดกิจกรรมนำเสนอนัวตกรรม ร่วมกันของทุกกลุ่มเรียน
นักศึกษานำเสนอ
เชิญอาจารย์ผู้สอนทุกกลุ่มเรียน และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
อาจารย์ละนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานนวัตกรรม

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้สอน