รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น / Introduction of Artificial Intelligence

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 13 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction of Artificial Intelligence
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ การจัดการความไม่แน่นอนในระบบผู้เชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติกการโปรแกรมเจเนติก ฝึกปฏิบัติในการนำซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งาน

yes ห้องเรียนออนไลน์ MS Team Link: https://bit.ly/2AHE5KA หรือ MS Team Code: d3utsvw

yes ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้อง ABL305 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

heartการเข้าพบอาจารย์นอกเวลาheart

ทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์ติดต่อ 054-710259 ต่อ 508001
MS Team Link: https://bit.ly/2AHE5KA
MS Team Code: d3utsvw

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

1. อธิบายเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดเทอม 1/2563

2. อธิบายถึงวิธีการให้คะแนนในรายวิชา

1. อธิบายถึงวิธีการทำโครงงาน (นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน)

2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการทำโครงงานทั้งสองโครงงาน

3. อธิบายประวัติของปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งาน

1. อธิบายถึงเทคนิคการค้นโดยไม่มีการชี้แนะ

1. อธิบายถึงเทคนิคค้นหาโดยมีเชาว์ปัญญาช่วย

1. อธิบายถึงค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์ การเล่นเกม

1. อธิบายถึงตรรกะเงื่อนไข

1. อธิบายถึงตรรกศาสตร์ที่นำไปใช้แก้ไขปัญหา

สอบกลางภาค 24-30 สิงหาคม 2563

1. อธิบายความหมายและเทคนิคการใช้กฏในระบบผู้เชี่ยวชาญ

1. อธิบายถึงกระบวนการของเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ

1. อธิบายถึงเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม

1. อธิบายถึงหลักการและกระบวนทำงานของอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

1. อธิบายถึงวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

สอบปฏิบัติการ

1. นักศึกษานำเสนอโครงงานต่ออาจารย์ผู้สอน

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค

สอบปลายภาค 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ผู้สอน