รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Engineering Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กรุณาเข้ากลุ่ม line ด้วยทุกคน  https://line.me/R/ti/g/0y8tOAlVlv

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 ทบทวนชื่อโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2 ความเป็นมาของปัญหา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 วัตถุประสงค์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4 ขอบเขตของโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5 การเตรียมโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 7 แนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 8 การปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 10 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 11 การสรุปผล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 12 การจัดทำรายงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 13 วิธีการนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบโครงงาน วันที่ 1
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ล่ะกลุ่ม

สอบโครงงาน วันที่ 2
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ล่ะกลุ่ม

สอบโครงงาน วันที่ 3
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ล่ะกลุ่ม

สอบโครงงาน วันที่ 4
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ล่ะกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน