รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี / Analysis and Design of Algorithms

 • 17 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 2 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BSCCS404
 • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Analysis and Design of Algorithms
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การทำงานของอัลกอริทึม พื้นฐานของการแปลภาษาโปรแกรม แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในแต่ละประเภท การออกแบบและการใช้งานอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง อัลกอริทึมเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึมสำหรับการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การคำนึงระยะเวลาและคำสั่งที่ใช้ในระหว่างการประมวลผล ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Study and practice how to design the effective algorithm, evaluate the performance of algorithm. The basic of compile programming language, the possible way to measure the effective of each algorithm. Designing and using the recursive algorithm, structured algorithm, sorting and searching algorithm. To calculate the time and instructions during processing. Practice to implement algorithm with programming language.

yes ห้องเรียนออนไลน์ MS Team Link: https://bit.ly/2UPNkir หรือ MS Team Code: tinnglw

yes ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้อง ABL305 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

heartการเข้าพบอาจารย์นอกเวลาheart

ทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์ติดต่อ 054-710259 ต่อ 508001
MS Team Link: https://bit.ly/2UPNkir
MS Team Code: tinnglw

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

 1. อธิบายเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดเทอม 1/2563 

 2. อธิบายถึงวิธีการให้คะแนนในรายวิชา 

อธิบายการออกแบบอัลกอริทึมให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ  

อธิบายถึงแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในแต่ละประเภท

1.อธิบายถึการออกแบบอัลกอริทึม ตอนที่ 2

 1. การวิเคราะห์การเติบโตของฟังก์ฟันด้วยสัญกรณ์คณิตศาสตร์

 1. อธิบายถึงความหมายของอัลกอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ

 1. พัฒนาอัลกอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ

สอบกลางภาค 24-30 สิงหาคม 2563 

 1. อธิบายถึงความหมายของอัลกอริทึมเชิงละโมบ 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมเชิงละโมบ 

 1. อธิบายถึงความหมายของอัลกอริทึมค้นหาปริภูมิสถานะ 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมค้นหาปริภูมิสถานะ 

 1. อธิบายถึงความหมายของอัลกอริทึมเชิงสุ่ม 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมเชิงสุ่ม 

พัฒนาอัลกอริทึมแบบการเรียงลำดับข้อมูล 

 1. อธิบายถึงความหมายของการค้นหาข้อมูล 

 1. อธิบายถึงประเภทการค้นหาข้อมูล 

อธิบายการคำนึงระยะเวลาและคำสั่งที่ใช้ในระหว่างการประมวลผล 

ทบทวนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก่อนสอบ 

สอบปฏิบัติการ

สอบปลายภาค 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 

อาจารย์ผู้สอน