รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา / Civil Engineering Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Civil Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษา ทักหาอาจารย์ในไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) ด้วยนะครับ 

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา

ชี้แจงข้อตกลง ระเบียบขั้นตอนวิธีการเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงาน และเกณฑ์การประเมินของรายวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรม
กิจกรรม : ชี้แจงข้อตกลง

มอบหมายให้นักศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวม เพื่อนำเสนอหัวข้อโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกลุ่ม

นักศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหรือประเด็นที่สนใจ

กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ ศึกษา รวบรวม ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุสาเหตุหรือประเด็นโจทย์ปัญหาที่สนใจ

นักศึกษากำหนดวัตถุประสงค์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาหรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต และวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ กำหนดวัตถุประสงค์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาหรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต และวางแผนการดำเนินงาน

นักศึกษาจัดทำโครงร่างเพื่อเสนอหัวข้อโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อจัดทำโครงร่างหัวข้อโครงงาน

นักศึกษาจัดทำโครงร่างเพื่อเสนอหัวข้อโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อจัดทำโครงร่างหัวข้อโครงงาน

อภิปรายโครงร่างหัวข้อโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอหัวข้อโครงงานของแต่ละกลุ่ม -ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงโครงร่างหัวข้อโครงงาน

ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงโครงร่างหัวข้อโครงงาน

อภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กิจกรรม : นำเสนอหัวข้อโครงงานของแต่ละกลุ่ม -ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรับปรุงแก้ไขโครงร่างหัวข้อโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงโครงร่างหัวข้อโครงงาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรับปรุงแก้ไขโครงร่างหัวข้อโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงโครงร่างหัวข้อโครงงาน

อภิปรายความก้าวหน้าหัวข้อโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (ครั้งสุดท้าย)
กิจกรรม : นำเสนอหัวข้อโครงงานของแต่ละกลุ่ม -ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 3

ปฏิบัติการเตรียมนำเสนอหัวข้อโครงงานแก่กรรมการสอบเพื่อขออนุญาตดำเนินโครงงาน
กิจกรรม : แต่ละกลุ่มแยกปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงโครงร่างหัวข้อโครงงานและขออนุญาตสอบหัวข้อโครงงาน

อภิปรายหัวข้อโครงงานแก่กรรมการสอบเพื่อขออนุญาตดำเนินโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอหัวข้อโครงงานของแต่ละกลุ่ม -ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 4

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน