รายละเอียด

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / Data Structures and Algorithms

 • 19 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 17 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BSCCS402
 • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Structures and Algorithms
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะนำแนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี รวมถึงการเรียกซ้ำ (Recursion) โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิสต์ โครงสร้างแบบต้นไม้และกราฟ และเข้าใจการสืบค้นข้อมูลอัลกอริทึม พื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm Analysis)
Study and work on the fundamental of data structures and algorithms including recursion. Study the several of data structures i.e. Linear Algorithm, Non-Linear Algorithm, Stack, Queue, List, Tree and Graph and also understand about Algorithm Analysis.

yes ห้องเรียนออนไลน์ MS Team Link: https://bit.ly/2YHQcyY หรือ MS Team Code: ucn26sk

yes ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้อง ABL303 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

heartการเข้าพบอาจารย์นอกเวลาheart

ทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เบอร์ติดต่อ 054-710259 ต่อ 508001
MS Team Link: https://bit.ly/2YHQcyY
MS Team Code: ucn26sk

รายวิชา - โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

 1. อธิบายเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดเทอม 1/2563 

 1. อธิบายถึงวิธีการให้คะแนนในรายวิชา 

- อธิบายความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น 

- ทบทวนการเขียน Flowchart

 1. อธิบายถึงความหมายของอาร์เรย์ 

 1. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 

 1. อธิบายถึงความหมายของลิสต์ 

 1. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมแบบลิสต์ 

 1. อธิบายถึงความหมายของสแตก 

 1. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบสแตก 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมแบบสแตก 

 1. อธิบายถึงความหมายของคิว 

 1. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบคิว 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมแบบคิว 

 1. อธิบายการทำงานแบบรีเคอร์ซีฟ (Recursive algorithm) 

 1. อธิบายการทำงานของอัลกอริทึม 

 1. อธิบายถึงการวิเคราะห์อัลกอรึทึม 

สอบกลางภาค 24-30 สิงหาคม 2563 

 1. อธิบายถึงความหมายของทรี 

 1. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบทรี 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมแบบทรี 

 1. อธิบายถึงความหมายของกราฟ 

 1. อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ 

 1. พัฒนาอัลกอริทึมแบบกราฟ 

 1. อธิบายถึงความหมายของการเรียงลำดับข้อมูล 

 1. อธิบายถึงประเภทการเรียงลำดับข้อมูล 

พัฒนาอัลกอริทึมแบบการเรียงลำดับข้อมูล 

 1. อธิบายถึงความหมายของการค้นหาข้อมูล 

 1. อธิบายถึงประเภทการค้นหาข้อมูล 

พัฒนาอัลกอริทึมแบบการค้นหาข้อมูล 

ทบทวนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก่อนสอบ 

สอบปฏิบัติการ

สอบปลายภาค 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 

เฉลยแบบฝึกหัด และเขียนโปรแกรมสแตก

อาจารย์ผู้สอน