รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / System Analysis and Design

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 20 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบ ภาพรวมและประเภทของระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ การออกแบบ การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติการตามวงจรการพัฒนาระบบ โปรแกรมและเครื่องมือช่วยของวงจรการพัฒนาระบบที่เหมาะสม
Concepts of the systems and Information systems. Systems development life cycles, requirement analysis, data flow diagram, data dictionary, and process description. File, database and user interface design. Software development, software testing, implementation, documentation, evaluation and maintenance. Case study.

yes ห้องเรียน Online MS Team Link: https://bit.ly/2Y2Kzwd หรือ MS Team Code: l46nm1h

yes ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้อง ABL303 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

heart การขอคำปรึกษาในรายวิชา heart

วันจันทร์ และศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร.054 710259 ต่อ 508001

e-mail: nongnuchketui@rmutl.ac.th หรือห้องเรียนออนไลน์ MS Team Link: https://bit.ly/2Y2Kzwd หรือ MS Team Code: l46nm1h

 

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1. อธิบายเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดภาคการเรียน

2. อธิบายถึงวิธีการให้คะแนนในรายวิชา

3. อธิบายถึงวิธีการทำโครงงาน (นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน)

4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการทำโครงงานทั้งสองโครงงาน

1. อธิบายถึงความหมายของคำว่าระบบ (System)

2. อธิบายถึงความหมายของคำว่าการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

1. อธิบายถึงกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ

2. วิธีการจัดการระบบงานสารสนเทศ

1. อธิบายถึงการวิเคราะห์ระบบงาน

2. อธิบายถึงวิธีการหาความต้องการของระบบ (Requirement)

 

1. หาความต้องการของระบบ (Requirement) และมอบหมายงาน แบบกลุ่ม

2. อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบโดยใช้ DFD (Data Flow Diagram)

1. อธิบายถึงวิธีการเขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

2. อธิบายถึงวิธีการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ ERD (Entity Relation Diagram)

3. นักศึกษาหาความต้องการของโครงงานตามหัวข้อที่นักศึกษาเลือก

 

1. วิเคราะห์การใช้ DFD

2.วิเคราะห์ระบบโดยใช้ UML

3. ออกแบบความต้องการระบบให้สอดคล้องกับ UML

สอบกลางภาค 24-30 สิงหาคม 2563

1. การออกแบบทางกายภาพ

2. การออกแบบทางตรรกะ

1. การออกแบบระบบแต่ละประเภท

2. การฝึกคิดวิเคราะห์ออกแบบระบบจากความต้องการระบบ

อธิบายถึงหลักการพัฒนาระบบงาน

อธิบายถึงหลักการประเมินผลการทำงานของระบบ

อธิบายถึงวิธีการบำรุงรักษาระบบงาน

นำเสนอผลงานโครงการ

นำเสนอผลงานโครงการ

ทบทวนเนื้อหาและสอบย่อย

สอบปลายภาค 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563

การอธิบายกระบวนการ Processing Description

อาจารย์ผู้สอน