รายละเอียด

เรื่องเฉพาะทางด้านพืช / Selected Topic in Plant

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เรื่องเฉพาะทางด้านพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Selected Topic in Plant
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

หัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจด้านการผลิตพืช ที่เป็นความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หัวข้อ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
Specific topics of interest related to plant production which is new
knowledge or technology. Topics are subjected to change in each semester.
The study period is not less than 30 hours.

รายวิชา - เรื่องเฉพาะทางด้านพืช

อาจารย์ผู้สอน