รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรรม / Economics and Statistics for Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG317
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เศรษฐศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Economics and Statistics for Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ในระบบ Microsoft Team ในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค.

รายวิชา - เศรษฐศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน