รายละเอียด

การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร / Agricultural Waste and Energy Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural Waste and Energy Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนในระบบออนไลน์ และหากมีกิจกรรมเพื่มเติมด้านปฏิบัติการ เรียน ในห้อง IE3 (สิงหาคม - กันยายน)

รายวิชา - การจัดการของเสียและพลังงานทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน