รายละเอียด

โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ / Agricultural and Biological Engineering Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural and Biological Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ประเมินผลและติดตามผลผ่านระบบออนไลน์ ในช่วง มิ.ย. - สิงหาคม และหากนักศึกษามีความประสงค์จะดำเนินการในการเข้าใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อทำโครงงาน แจ้งรายละเอียดและกำหนดเวลาเพิ่มเติม

รายวิชา - โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน