รายละเอียด

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ / Seminar in Agricultural and Biological Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Agricultural and Biological Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนและประเมินผล ออนไลน์ ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563

รายวิชา - สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

อาจารย์ผู้สอน