รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร ไฟ้ฟ้า คอม อิเล็ก / Calculus 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร ไฟ้ฟ้า คอม อิเล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์

1. ไลน์กลุ่มเรียนเพื่อติดต่อประสานงาน

http://line.me/ti/g/zPca6oFFS2

2. เรียนผ่าน Microsoft teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac22f6b82c6034350ac3aba6dd47babbd%40thread.tacv2/conversations?groupId=9c3e3f67-154a-4e74-b54d-d44127a9a234&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

3. เบอร์โทรอาจารย์ 084048468

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร ไฟ้ฟ้า คอม อิเล็ก

อาจารย์ผู้สอน