รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2 / Art of Living Sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2  รหัสรายวิชา ฺGEBSC103
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ผู้สอน อาจารย์นันทยา เก่งเขตร์กิจ/อ.กรรณิการ์ ประทุมโทน
ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง 16209 อาคาร16   ทุกวันพุธ เวลา 8.00-11.00 น.

                 
                                  
ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 1
อีเมล์                     nanthaya@rmutl.ac.th, k.nanthaya@gmail.com
เบอร์โทร                0615922665

 

คำอธิบายรายวิชา

วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2

อาจารย์ผู้สอน