รายละเอียด

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ / Software Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ Facebook ที่ rung mulom

Email : rung_c@hotmail.com  

เบอร์โทร 0818872848

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 9.00 - 13.00 น.

รายวิชา - วิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 1 ความเป็นมาของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน
1.2 ประเภทของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1.3 ภาษาของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1.4 ขั้นตอนในการพัฒนาเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1.5 ตัวอย่างการพัฒนาเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ ประมวลผล และเขียน ตามหลักการวิศวกรรซอฟต์แวร์

บทที่ 2 องค์ประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2.1 วัฏจักรของซอฟต์แวร์
2.2 การบริหารงานซอฟต์แวร์
2.3 ตัวแปรของการบริหารงานซอฟต์แวร์
2.4 การดำเนินการเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2.5 การลดความเสี่ยง

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 3 การบริหารบุคคลและทรัพยากร
3.1 ความหมายบุคคลเชิงวิศวกรรม
3.2 ทรัพยากรเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ศึกษาองค์กรในปัจจุบันเป็นกรณีศึกษา

บทที่ 3 การบริหารบุคคลและทรัพยากร
3.3 ประเภทของการบริหารองค์กรทางการเขียน
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
3.4 การจัดการทรัพยากรงานเกี่ยวกับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ศึกษาองค์กรในปัจจุบันเป็นกรณีศึกษา

บทที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์
4.1 ความสัมพันธ์สัมพันธ์ระบบซอฟต์แวร์
4.2 เครื่องมือ และประเภททีมงานการจัดทำ


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกการเขียนข้อกำหนดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์
4.3 หลักการกำหนดความต้องการของระบบ
4.4 ข้อกำหนดของเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4.5 แนวทางกำหนดความต้องการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกการเขียนข้อกำหนดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 5 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
5.1 ลักษณะการออกแบบส่วนการติดต่อ
5.2 การออกแบบซอฟต์แวร์สร้างโปรแกรม
5.3 ข้อควรจำในการออกแบบงาน GUI

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกการเขียนความสัมพันธ์เชิง GUI

บทที่ 5 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
5.4 การตรวจสอบระบบงานเชิง GUI
5.5 วิธีการเชื่อมโยงแบบ GUI
5.6 การนำระบบ GUI ไปใช้


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกการเขียนความสัมพันธ์เชิง GUI

บทที่ 6 การทดสอบโปรแกรม
6.1 หลักการออกแบบและการตรวจสอบ
6.2 การทดสอบระบบความสัมพันธ์
6.3 การนำไปใช้
6.4 การบำรุงรักษา
6.5 ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
6.6 การสร้างเอกสารประกอบวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกเขียนแนวทางการ ทดสอบระบบและซ่อมบำรุงเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 6 การทดสอบโปรแกรม
6.1 หลักการออกแบบและการตรวจสอบ
6.2 การทดสอบระบบความสัมพันธ์
6.3 การนำไปใช้
6.4 การบำรุงรักษา
6.5 ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
6.6 การสร้างเอกสารประกอบวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกเขียนแนวทางการ ทดสอบระบบและซ่อมบำรุงเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 6 การทดสอบโปรแกรม
6.1 หลักการออกแบบและการตรวจสอบ
6.2 การทดสอบระบบความสัมพันธ์
6.3 การนำไปใช้
6.4 การบำรุงรักษา
6.5 ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
6.6 การสร้างเอกสารประกอบวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกเขียนแนวทางการ ทดสอบระบบและซ่อมบำรุงเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 6 การทดสอบโปรแกรม
6.1 หลักการออกแบบและการตรวจสอบ
6.2 การทดสอบระบบความสัมพันธ์
6.3 การนำไปใช้
6.4 การบำรุงรักษา
6.5 ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
6.6 การสร้างเอกสารประกอบวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกเขียนแนวทางการ
ทดสอบระบบและซ่อมบำรุง
เชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 7 การฝึกปฏิบัติสร้างโครงงานเป็นทีมและรายบุคคล
7.1 การสร้างเทคนิค
7.2 ทีมงาน
7.3 การนำไปใช้


กิจกรรม : - ฝึกเขียนโครงงานในเชิงประยุกต์
- บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 7 การฝึกปฏิบัติสร้างโครงงานเป็นทีมและรายบุคคล
7.4 การจัดทำเอกสาร
7.5 ลักษณะการเขียนโปรแกรมที่ดี

กิจกรรม : - ฝึกเขียนโครงงานในเชิงประยุกต์
- บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสาร

บทที่ 8 เครื่องมือและกรรมวิธีที่ใช้สนับสนุนขั้นตอนการทำงาน
8.1 ความหมายของเครื่องมือและกรรมวิธี
8.2 ขั้นตอนการสร้างรูปร่าง
8.3 วิธีการประเมินผลงานตามชิ้นงาน
8.4 ข้อบ่งชี้ทางการประเมิน
8.5 ขอบเขตและข้อจำกัดในเชิงวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- เขียนกรรมวิธีที่สนับสนุนงานในระบบได้

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน