รายละเอียด

การบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 4/2) / packaging

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA618
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 4/2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BBABA618 การบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 4/2)

รายวิชา - การบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 4/2)

อาจารย์ผู้สอน