รายละเอียด

เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ / Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

รายวิชา - เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

บทนำ
1.1หลักแนวคิดกระบวนการสหกิจศึกษา
1.2เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

กิจกรรม : บรรยาย

ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์ การเขียนประวัติการกรอกใบสมัครไทย/อังกฤษ

กิจกรรม : บรรยาย/ทำแบบทดสอบ

ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์ การเขียนประวัติการกรอกใบสมัครไทย/อังกฤษ
กิจกรรม : บรรยาย/ทำแบบทดสอบ

ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์ การเขียนประวัติการกรอกใบสมัครไทย/อังกฤษ
กิจกรรม : บรรยาย/ทำแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด

การพัฒนาบุคลิกภาพ


กิจกรรม : บรรยาย / พร้อมปฏิบัติ

การพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรม : บรรยาย / พร้อมปฏิบัติ

กฎหมายแรงงาน
กิจกรรม : บรรยาย

เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน
ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ
การรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายและสรุปผล
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

การพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน
ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ
การรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
อธิบายและสรุปผล
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

มาตรฐานการผลิต อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ระบบคุณภาพในสถานประกอบการ
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
กิจกรรม : บรรยาย / แบบฝึกหัด


สอบกลางภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน