รายละเอียด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ / Human Computer Interaction

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Computer Interaction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ Facebook ที่ rung mulom

Email : rung_c@hotmail.com  

เบอร์โทร 0818872848

เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น.

รายวิชา - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

1. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์โดยสังเขป
กิจกรรม :


2. ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์
กิจกรรม :

3. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลเข้าและออก
กิจกรรม :

4. แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
กิจกรรม :

5. การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ
กิจกรรม :

5. การใช้งานได้ของระบบเชิงโต้ตอบ
กิจกรรม :

6. เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน
- กระบวนแบบส่วนต่อประสานทั่วไป
- ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้(จียูไอ)
- การจัดการโดยตรง

กิจกรรม :

6. เทคนิคและเทคโนโลยีส่วนต่อประสาน
- หลายหน้าต่าง
- สื่อหลายมิติและเวิลด์ไวด์เว็บ
- ความเป็นจริงเสมือน (วีอาร์)

กิจกรรม :

7. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
- กระบวนการพัฒนาการออกแบบ
- เครื่องมือเชิงซอฟต์แวร์

กิจกรรม :

7. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
- การออกแบบวนซ้ำและการสร้างต้นแบบ
- การวิเคราะห์ผู้ใช้และการวิเคราะห์งาน
- กระบวนแบบการนำเสนอ
- คู่มือผู้ใช้และการช่วยเหลือแบบออนไลน์

กิจกรรม :

8. การประเมินผลของการออกแบบส่วนต่อประสาน
- การพิจารณาทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญ
- การทดสอบการใช้งานได้

กิจกรรม :

8. การประเมินผลของการออกแบบส่วนต่อประสาน
- เครื่องมือสำรวจ
- การทดสอบเพื่อยอมรับ
- การทดลอง

กิจกรรม :

Assignment1
กิจกรรม :

Assignment2
กิจกรรม :

นำเสนอผลงาน
กิจกรรม :


กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน