รายละเอียด

การบรรจุภัณฑ์ ห้อง (4/1) / Packaging

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA618
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบรรจุภัณฑ์ ห้อง (4/1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BBABA618 การบรรจุภัณฑ์ (ห้อง 4/1)

รายวิชา - การบรรจุภัณฑ์ ห้อง (4/1)

แนะนำรายวิชา - เนื้อหารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน - ปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในรายวิชา - การประเมินผล - ความเป็นมาและวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ - ความหมายและบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : 1. แจ้งรายละเอียดในแผนการเรียนประจำวิชา 2. บรรยายเนื้อหาของวิชา 3. นักศึกษาทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน

- ความเป็นมาและวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ - ความหมายและบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย

- การแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ - บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย ( Individual packaging )
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- บรรจุภัณฑ์รวมหน่วย (Inner packaging) - บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Outer packaging)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ - การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ - การทำหุ่นจำลองโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ - ส่วนประกอบของงานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ - ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบงานกราฟิกกับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

ความหมายวัสดุบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

ความหมายวัสดุบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

- วัสดุที่ได้จากพืชและผัก - การใช้ไม้ในการทำบรรจุภัณฑ์ - ข้อดีและข้อเสียในการนำโลหะมาบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- การใช้โลหะในการทำบรรจุภัณฑ์ - ข้อดีและข้อเสียในการนำโลหะมาทำบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- การใช้พลาสติกในการทำบรรจุภัณฑ์ - ข้อดีและข้อเสียในการนำพลาสติกมาทำบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- การใช้แก้วในการทำบรรจุภัณฑ์ - บรรจุภัณฑ์แก้วประเภทต่างๆ - ข้อดีและข้อเสียในการนำแก้วมาทำบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

- บรรจุภัณฑ์และฉลากอาหาร - กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฉลาก - สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์และการนำไปใช้ - แนวโน้มของตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอนมัลติมีเดีย พร้อมยกตัวอย่าง - ปฏิบัติงานออกแบบ - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ - มอบหมายงาน Final Project

นักศึกษาปฏิบัติงาน ตรวจแบบร่างครั้งที่ 1
กิจกรรม : - นักศึกษาปฏิบัติงาน - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสนเทศ

สอบ Present Final Project

กิจกรรม : นำเสนองานในชั้นเรียนบรรยายและตอบข้อซักถามสรุปผลการเรียนรู้

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน