รายละเอียด

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Seminar

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 6 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT902
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมในกลุ่มสัมมนา โดยให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (โปสเตอร์หรือนำเสนอในที่ประชุมหรือนิทรรศการ)

รายวิชา - สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำรายวิชา
บทนำเกี่ยวกับสัมมนา

กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- บรรยาย

ความหมายของสัมมนา องค์ประกอบของสัมมนา
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน

รูปแบบการเขียนสัมมนา
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ

วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงและตัวอย่างกรเขียนเอกสารอ้างอิง
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ

วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงและตัวอย่างกรเขียนเอกสารอ้างอิง
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการนำเสนอสัมมนา
กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ

ค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายงานกลุ่ม

ค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายงานกลุ่ม

ค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม : - บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายงานกลุ่ม

การนำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน

การนำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน

จัดสัมนาโดยการบริกรวิชาการด้านคอมิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนเป้าหมาย
กิจกรรม : ปฏิบัติ

จัดสัมนาโดยการบริกรวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนเป้าหมาย
กิจกรรม : ปฏิบัติ

ประเมินโครงการ
กิจกรรม : ประเมิน

การนำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและถามตอบในชั้นเรียน

สรุปและจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการ
กิจกรรม : ทำรายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบ

อาจารย์ผู้สอน