รายละเอียด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Commerce

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic Commerce
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษาหลักการในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใช้งานทั้งภายในองค์กรเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบอินทราเน็ตและภายนอกองค์การในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจากตัวอย่างในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบอินเทอร์เน็ต และการวางแผนการตลาด

รายวิชา - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการเรียนการสอน
- หลักเกณฑในการใหคะแนนรายละเอียดเนื้อหารายวิชา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-Commerce

กิจกรรม : 1. อธิบายเคาโครงการสอน
2. เนื้อหา
3. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความ
คิดเห็น
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของจำนวนนักศึกษา
ในห้องเรียนเพื่อศึกษาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing)
ปฏิบัติ: การเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. นำเสนองาน
4. ปฏิบัติ

บทที่ 3 การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Advertising)
ปฏิบัติ: lnwshop.com

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. ปฏิบัติ

บทที่ 4 การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction)


กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. ปฏิบัติ
4. มอบหมายงาน

ปฏิบัติ: lnwshop.com

กิจกรรม : 1. ปฏิบัติ
2. มอบหมายงาน

บทที่ 5 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service)


กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายงาน

บทที่ 6 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government)
กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 โมบายคอมเมิร์ซ (Mobile Commerce)
ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. ปฏิบัติ
4. มอบหมายงาน

บทที่ 8 การพัฒนาระบบงานอีคอมเมิร์ซ
ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. ปฏิบัติ

บทที่ 9 การวางแผนกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ
ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความ
คิดเห็น
3. ปฏิบัติ

บทที่ 10 กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. ปฏิบัติ

บทที่ 11 การจดทะเบียนชื่อโดเมน
บทที่ 12 การโปรโมทเว็บไซต์
ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress

กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. อภิปราย ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
3. ปฏิบัติ

ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress
กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. ปฏิบัติ

ปฏิบัติ: Open source - -Ecommerce : wordpress
กิจกรรม : 1. เนื้อหา
2. ปฏิบัติ

นำเสนอโปรเจค
กิจกรรม : นำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน