รายละเอียด

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ / Fundamentals of Information Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน และในองค์กรด้านต่าง ๆ รูปแบบการใช้งานสารสนเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และการพัฒนาเว็บเบื้องต้น เอชทีเอ็มแอลรุ่น 5.0 จาวาสคริปต์

รายวิชา - พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน