รายละเอียด

กลยุทธ์ราคา / Pricing Strategies

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA604
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลยุทธ์ราคา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pricing Strategies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BBABA604 กลยุทธ์ราคา

รายวิชา - กลยุทธ์ราคา

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับราคา
- คำจำกัดความของราคา
- บทบาทและความสำคัญของราคา
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา
- วัตถุประสงค์การกำหนดราคา
- ประเภทของราคา
- ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่วนประสมทางการตลาดอื่น

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

- กิจกรรม active learning โดยวิธี การปฏิบัติผ่านกระบวนการทดลอง (Laboratory) โดยมอบหมายโครงการฝึกปฏิบัติการทางการตลาด (งานกลุ่ม)

- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิดในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่วนประสมทางการตลาดอื่น”

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจทางด้านราคา
- เศรษฐศาสตร์กับการกำหนดราคา
- เศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจของผู้ซื้อ
- ตลาดกับการกำหนดราคา

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)


บทที่ 3 อิทธิพลของราคาที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
- การรับรู้และการประมวลผลข่าวสาร
- การประเมินราคาของผู้บริโภค

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมระดมความคิด กรณีศึกษาหัวข้อ “อิทธิพลของราคาที่มีพฤติกรรมผู้บริโภค”

บทที่ 4 แนวทางการกำหนดราคาเชิง กลยุทธ์และนโยบายราคา
- ระบบการตัดสินใจด้านราคา
- ขั้นตอนในการตั้งราคา
- แนวทางการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์
- นโยบายราคา
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 5 กลยุทธ์การกำหนดราคา
- กลยุทธ์การกำหนดราคาโดยผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 5 กลยุทธ์การกำหนดราคา (ต่อ)
- กลยุทธ์การกำหนดราคาใน ยุค 4.0

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

กิจกรรมกลุ่ม –ในชั้นเรียน
บูรณาการบริการวิชาการ ในรายวิชา กลยุทธ์ราคา โดยใช้กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถัก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หรือกลุ่มข้าวเกรียบชุมชนเชียงทอง จ.ตาก หรืออื่น ๆ
กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด กรณีศึกษา หัวข้อ“การตั้งราคาเชิงกลยุทธ์”

สอบกลางภาค (Mid Term)
กิจกรรม : ข้อทดสอบ

บทที่ 6 การกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุน และจุดคุ้มทุน
- การกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุน

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

บทที่ 6 การกำหนดราคาโดยใช้ต้นทุน และจุดคุ้มทุน (ต่อ)
- การกำหนดราคาโดยใช้จุดคุ้มทุน
กิจกรรม : - บรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

บทที่ 7 การกำหนดราคาโดยมุ่งการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงราคา
- การตั้งราคาโดยมุ่งการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
- ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา
- การลด และการขึ้นราคาสินค้า
- ปฏิกิริยาของผู้ซื้อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของธุรกิจ
- ปฏิกิริยาของคู่แข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของธุรกิจ
- การตอบโต้ของธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่งขัน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมาย แบบฝึกหัด ท้ายบท โดยใช้การสืบค้นข้อมูล (งานเดี่ยว)

บทที่ 8 การกำหนดราคาตามคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้
- ความสำคัญของคุณค่า
- การวิเคราะห์คุณค่า
- การประเมินคุณค่าโดยผู้ซื้อ
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์
- การตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณค่า
- การปรับปรุงการรับรู้คุณค่า
- การค้นหามูลค่าของคุณค่า


กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 9 การวิเคราะห์กำไร
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การวิเคราะห์กำไรโดยใช้จุดคุ้มทุน
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคา
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของกำไร

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

บทที่ 9 การวิเคราะห์กำไร (ต่อ)
- เงื่อนไขสำหรับกลยุทธ์การลดราคา
- การกำหนดราคาของส่วนประสมผลิตภัณฑ์
- การบริหารส่วนประสมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด
กิจกรรม :

บทที่ 10 หลักจริยธรรมและข้อกฎหมายในการกำหนดราคา
- หลักจริยธรรมในการกำหนดราคา
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด กรณีศึกษา หัวข้อ“จริยธรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา”


กิจกรรมกลุ่ม –ในชั้นเรียน
- การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
(งานกลุ่ม)

กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โครงการฝึกปฏิบัติการทางการตลาด (งานกลุ่ม)

สอบปลาบภาค
กิจกรรม : ข้อทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน