รายละเอียด

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก / Reinforced Concrete Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Reinforced Concrete Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาต้องติดตั้ง แอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) ก่อนเข้าไปเรียนร่วมกันที่ลิงค์ต่อไปนี้

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a57175d161d4bfc879d01ffdb69b706%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae10688a-89fd-47a1-a6ae-ae853717d0d1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ข้อมูลทั่วไปของวิชา

รหัสรายวิชา                          33051307  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย            การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                              

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ        Reinforced Concrete Design

จำนวนหน่วยกิต     4 (3– 3–7)

 ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

 33051204   คอนกรีตเทคโนโลยี   3(2–3–5)

 33051306   การวิเคราะห์โครงสร้าง   3(3–0–6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

33051306   การวิเคราะห์โครงสร้าง   3(3–0–6) 

รายวิชา - การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาจารย์ผู้สอน