รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี_กลุ่ม4 / Innovation and Technology_sec4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี_กลุ่ม4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology_sec4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : สนง.สาขาวิทยาศาสตร์ 

                              : สนง.สาขาประมง

โทร. 081-6049429

Email: civil80@rmutl.ac.th, sujitra5000@gmail.com

 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี_กลุ่ม4

อาจารย์ผู้สอน