รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/sec.22-ค.อ.บ.คก.2(ทอ) / Academic English-Mechanical Educational Engineering 2(tr)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : Tak_GEBLC103/sec.22
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/sec.22-ค.อ.บ.คก.2(ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English-Mechanical Educational Engineering 2(tr)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  สำหรับนักศึกษา  ค.อ.บ.คอ.2(ทอ)

 

ทำการสอนโดยใช้ Microsoft Teams ทุกวันอังคาร เวลา  8.00 - 12.00น.

enlightenedกดที่ link หรือ แสกน QR Code ห้อง เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน)


นักศึกษาควร print เอกสารประกอบการเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

 

มีการเช็คชื่อ และเก็บคะแนนการทำกิจกรรมทุกคาบเรียน ไม่ควรขาดเรียน หรือเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เพราะจะมีกิจกรรมตลอดการสอน

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/sec.22-ค.อ.บ.คก.2(ทอ)

อาจารย์ผู้สอน